.........  
 
Wubbenus Jacobs

 - Begjinside
 -
Bestjoer en
   kommisjes

 - Leden
 - Dirigint
 - Finansjeel
 - Skiednis
 - Muzyk
 - Nijs
 - Aginda
 - Ūnderhāld
 - Foto's-fideo-lūd
 - Links-adressen
 - Kontakt

 - Ledenpagina

 - Berjochten
 oare korpsen


  - Wubbenus
 Jacobs


 - Programma's
 optredens

 
 -
Klankwijzer

 - Digitalus
 hosting & design


 
  Aginda

 
     Seizoen
2017 - 2018
 

30 aug. 2017 Earste repetysje

17 sept. 2017 Iepenlofttsjinst, Baarderbuorrenbosk

14 oktober 2017
Rommelmerk

04 novimber
FeMuZa-festival, MFC De Mande, Nijlān

11 novimber 2017
Sint Maarten Achlum

25 novimber 2017
Yntocht Sinterklaas, Arum

24 desimber 2017
Krystnachttsjinst, Lambertustsjerke te Arum

30 desimber 2017
Oliebollen-aksje, fam. Vlug, Baarderbuorren 15

13 jannewars 2018
Nijjierskonsert, Sporthal Arum

31 jannewaris 2018
Jiergearkomst, It Iepen Hūs

03 maart 2018
Stśdzjedei

25 maart 2018
Try-out konsert (noch net wis)

14 april 2018
ONFK, DeLawei, Drachten

20, 21 en 22 april 2018
Toanielstik "Under de toer", Arum

30 april, 1, 2  en 3 maaie 2018 Plante-aksje

04 maaie 2018
Deadebetinking

10 juny 2018
Iepenlofttsjerketsjinst, PKN Gemeente Sexbierum

16 juny 2018
Festival, Borkum Duitsland

27 juny 2018
Voorspeelavond?

04 july 2018
Barbeque?