Nijs fan de muzykferiening ‘Wubbenus Jacobs’
(artikel yn De Skille - Pinksternűmer 2017)

Klik hier voor de: Nederlandse versie                                               Begjinside


Nijs fan de Kr. muzykferiening “Wubbenus Jacobs”
De nederlandse versie van dit artikel staat op onze website.


Femuza-festival 8 april
Op 8 april hawwe wy meidien oan it Femuza-festival yn NijlÔn. Femuza is de
Federatie van muziek- en zangverenigingen yn de gemeente S˙dwest-FryslÔn. It festival wie mei tsien dielnimmers tige goed beset. De orkesten moasten tusken de 20 en 40 minuten in programma bringe, mei ien betingst dat ien fan de te spyljen wurken in konkoerswurk wie. Neffens de jury wie it nivo fan de orkesten oer it algemien heech. De orkesten “Hallelujah” Makkum, “Wubbenus Jacobs” Arum en “Hosanna” Wons krigen fan de jury in bysűnder komplimint. De jury hat “Eendracht Maakt Macht” ˙t Aldegea oanwiisd as winner fan it Korpsenfestival. Klik hjir foar foto's

Spar Clubcactie
12 april wie it momint fan 'e ˙trikking fan 'e Spar Clubactie. Hast alle ferienings wienen by Spar Tolsma kommen om te sjen wat hja mei dizze aksje fertsjinne hienen. Us korps is winner wurden mei in opbringst fan
€ 382,24. Wy hawwe ˙s earste plak fierd mei in optreden yn de winkel tidens de ˙trikking. Twadde plak: VV Arum – € 302,31, tredde plak: GV Sparta Arum – 292,98. Wy betankje elkenien dy't by dizze aksje om ˙s tocht hat. En fansels tank oan Feike (Spar) en Tjimmie foar dizze aksje foar de Arumer en Achlumer ferienings! Klik hjir foar foto 's

Plante-aksje april
Ek dit jier hawwe wy wer mei t˙nplanten by jim lÔns west. Undanks de kjelt hawwe wy dochs noch aardich wat ferkocht. De aksje hat sa'n
€ 1.600,00 opsmiten. By dizzen ˙s tank hjir foar.

Keningsdei en 4 maaie
De moarns op Keningsdei binne wy op in trekker en wein troch de buorren gongen om sa op in muzikale wize omtinken te jaan oan de jierdei fan ˙s kening Willem-Alexander. Yn ferbÔn mei de grutte fan 'e trekker en wein koenen wy net oeral komme.

Op 4 maaie hawwe wy as doarp ek wer de Arumers betocht dy't yn de Twadde WrÔldkriich en yn NederlÔnsk Ynje om it libben kommen binne.

Pinkstersnein 4 juny – kofjekonsert
De tsjerketsjinst op Pinkstersnein 4 juny (mienskiplik mei Achlum-Hitzum) sil troch ˙s korps muzikaal begelied wurde. It is in iepenlofttsjinst foar jong en Ôld by de Lambertustsjerke. De tsjinst begjint om
09.30 oere. By min waar yn tsjerke.

Nei dizze tsjerketsjinst hÔlde wy noch in kofjekonsert by of yn 'e tsjerke. Dat sil om
11.00 oere
hinne wŕze. Ek ˙s jeugdkorps JAMM sil in optreden fersoargje.

Iepen repetysje
Op woansdei 21 juny binne wy fan doel om in iepen repetysje ta hÔlden. Dat betsjut dat elkenien dan wolkom is om ris in repetysjejűn mei te meitsjen. Jim hoege jim foartiid net op te jaan. Wy begjinne om
19.30 oere.

Solistenkonkoers
Oan it ein fan it muzikale seizoen organisearje wy ek altyd in solistenkonkoers.
Dat is dizze kear op woansdei 28 juny. Ek hjir binne jim allegear fan herte wolkom. It bejint om
19.00 oere.