Nijs fan de muzykferiening ‘Wubbenus Jacobs’
(artikel yn De Skille - Krystnmer 2017)

Klik hier voor de: Nederlandse versie                                               Begjinside


Nijs fan de Kr. muzykferiening “Wubbenus Jacobs”
De nederlandse versie van dit artikel staat op onze website.

Rommelmerk
14 oktober wie wer s jierlikse rommemerk. Ek dit jier is der wer in soad guod ynlevere.
De opbringst wie sa'n € 1.350,00. Dat is minder as yn eardere jierren. Der hawwe ek minder keapers west. Yn 'e omkriten wienen op 'e selde dei ek ferskate oare rommelmerken. De levensmiddelenmand is wn troch Truus van der Schaaf te Witmarsum. Wy wolle elkenien betankje dy't spul ynlevere hawwe en / of de rommelmerk besocht hawwe.

FeMuZa-Festival
Wy soenen op 4 novimber mei dwaan oan it FeMuZa-Festival yn Nijland. Mar omdat der te
min korpsen harren opjn hienen is it festival net trochgongen. Yn it plak drfan hawwe de korpsen Oranje Boalsert en Wubbenus Jacobs in konsert organisearre yn 'e Gasthuiskerk te Boalsert. Dat wie op 9 desimber.

Sint Maarten en Sinterklaas
Op 11 novimber wienen wy yn Achlum om wer mei te wurkjen oan Sint Maarten.
Sneon 18 novimber hat Arum Sinterklaas ek wer ynhelle. Hy kaam oan by de basisskoalle De Oanrin (Schoolsingel).

Oaljekoeke-aksje 30 desimber
Dit wolle jier wolle wy ek wer oaljekoeken ferkeapje. Yn 'e wike fan 17 - 23 desimber wurde de bestelformulieren rnbrocht, dy't dan in wike letter wer ophelle wurde. De bestellingen wurde dan op 30 desimber by jim ths besoarge.

Nijjierskonsert 13-01-2018
Op 13 jannewaris 2018 hoopje wy in nijjierskonsert te jaan.

Fierders
s earstfolgjende optreden is op 24 desimber, by de Krystsjongtsjinst yn de Lambertustsjerke.

Wy winske jim allegaer Segene Krystdagen ta
en Folle Lok en Seine foar 2018.