.........  
kopfoto

 - Begjinside
 - Bestjoer
 -
Leden
 - Dirigint
 - Finansjeel
 - Skiednis
 - Jeugdorkest
 - Muzyk
 - Nijs
 - Aginda
 - Ûnderhâld
 - Foto's
 - Links-adressen
 - Kontakt

 - Ledenpagina

 - Berjochten
 oare korpsen


 - Digitalus
 hosting & design


 

Onderstaand artikel over de heer  Wubbenus Jacobs is met toestemming van de redactie overgenomen uit het "Krystnûmer" 2010 van het Arumer contactblad "De Skille".

Wubbenus Jacobs

Een terugkerend item in "De Skille" gaat over “Beroemde Arumers”. Mensen die iets hebben betekend (soms in negatieve zin) in de maatschappij, in het dorp Arum of op cultuur- of sportgebied o.i.d. noem maar op! Met als criteria dat ze in Arum zijn geboren, of hebben gewoond of nog wonen!
In het zesde deel het verhaal over Wubbenus Jacobs, organist, dirigent, etc, etc.


In een krantenartikel, van december 1962, over de onthulling van zijn gerestaureerd grafmonument staat: “Wubbenus Jacobs was in Arum en wijde omgeving de hoeksteen van het muzikale culturele leven”. Wubbenus Jacobs die als persoon natuurlijk nog altijd voortleeft als de naam van het plaatselijke fanfarekorps. Zijn naam kreeg het korps nadat oprichter en eerste dirigent overleed na een tragisch ongeluk. Maar wie was hij en wat heeft Jacobs allemaal wel niet gedaan op muzikaal cultureel gebied.


De heer Wubbenus Jacobs

Wubbenus werd geboren op 6 maart 1863 te Appingedam. Hij was enig kind, zijn moeder was Jantje Kremer en zijn vader, Derk Hermanus Ferré Jacobs (overleed in 1928 op 93-jarige leeftijd) was redacteur van Appingedammer Courant en organist van de kerk te Jukwerd. En juist als dat laatste bracht musicus Wubbenus naar Arum. Op 6 september 1900 deed hij, toen in Bolsward wonende, een soort van examen met nog 4 kandidaten om organist te worden in Ned. Hervormde Kerk te Arum. Hij behaalde verreweg de hoogste score en werd naast organist ook als koster benoemd.
Jacobs is in 1894 getrouwd te Leeuwarden met Akke Regnery, verhuisd van Bolsward naar Arum en kwam te wonen in het huis aan de Oude Kerkstraat 9 waar eigenlijk altijd de organisten (ook na hem) van Ned. Hervormde Kerk woonden.
Hij richtte hier weldra een zangkoor en kinderkoor op. Organiseerde vele concerten in Arum. Gaf daarnaast in de verre omtrek muzieklessen in orgel, piano, viool en andere instrumenten. Hij was ook een zeer bekende zanger. Als typische persoonlijkheid zong hij onder de naam Karl Krieger. Niet alleen in piano, orgel en zang, maar ook als pistonist was hij buitengewoon goed. Maar hij was ook dirigent van vele muziekkorpsen en koren; een kleine opsomming:
Jacobs is directeur (oude woord voor dirigent) van verschillende Leeuwarder muziekkorpsen geweest. Hij was jarenlang kapelmeester(dirigent) van het muziekkorps der d.d. Schutterij te Bolsward. De Schutterij had de taak de bevolking te beschermen (met o.a. vuurwapens). Jacobs was ook officieel adjudant-onderofficier der Schutterij. Na het opheffen van de schutterijen werd de naam van het korps het “Stedelijk” muziekkorps.
In Witmarsum was hij dirigent van korps “Frisia” en in Achlum van de Fanfare en het “onthouderskoor”. In Wommels directeur van gemengd koor “Caecillia”. Zij voerden naast zangstukken ook operettes op die werden geschreven en bewerkt door Jacobs zelf. Hij had namelijk ook iets met voordrachten (reciteren) en toneel. Hij werd vaak gevraagd als jurylid op reciteerwedstrijden. Ook in Wommels leidde hij het harmonie muziekensemble “Lyts maar Krigel”. Waarmee hij bvb jaarlijks optrad op de beroemde kaatspartij voor Jongens “De Freule”.

Hij arrangeerde ook muziekstukken voor harmonie en fanfare, die hij verkocht. Een voorbeeld hiervan het bewaard gebleven: “Transvaalse Volkslied” (Vierkleur van ons dierbare Land). Ook was hij muziekverslaggever van de voorganger van het Bolsward Nieuwsblad n.l.; De Jongs Nieuwsblad van Bolsward. In 1913 kwam hij in het bestuur van de vereniging Het Groene kruis afd. Arum-Achlum en Kimswerd. En Wubbenus maakte zich verdienstelijk als secretaris van het Frysk Selskip Arum. “Een Groninger van geboorte, Bolswarders sprekend en fries zonder fouten schrijvend.’” Aldus het Bolswards Nieuwsblad van 1962.

Ook was Jacobs betrokken bij het oprichten van een korps in Arum. Er was wel eens vaker in het verleden een gelegenheidskorps bijeengeraapt. Met daarbij ook een groot aantal niet Arumers. Het idee om een vereniging op te richten kwam tijdens een schoolfeest van 1920. Toen moesten er een
aantal muzikanten van Makkum worden ingehuurd om het feest luister bij te zetten. Zes jonge mannen en dhr. Jacobs vonden toen dat Arum zelf een korps moest krijgen en zo geschiedde. En dirigent werd natuurlijk Wubbenus Jacobs. Niet lang is hij bij Arum dirigent geweest want op 1 december 1921 overleed hij na een tragisch ongeval.
In vele kranten werd over dit ongeluk geschreven. In de Leeuwader Courant stond het als volgt:

Terugkerend van Kimswerd, waar hij een repetitie van het fanfarekorps (O.K.K., opgericht in 1911) had geleid, werd de heer Jacobs achterop gereden door de tram. Die ruim een uur te laat was. Diep in de kraag van de jas gedoken, tegen den wind in lopende, heeft hij de tram waarschijnlijk niet gehoord. Uit voorzorg rechts van den weg lopende, om niet in aanraking te komen met mogelijk tegemoet komende voertuigen, heeft hij te dicht bij de rails gelopen, misschien er tussen.”
Dat het zeer ongewis is wat er nu precies gebeurd blijkt ook uit onderstaande citaat uit een andere krant:

Hij was te voet en reeds dicht bij het dorp, toen de tram uit Harlingen, die een uur te laat was, hem moet zijn gepasseerd. Wat er toen gebeurd is, ligt in het duister. Misschien is de heer Jacobs voor een auto of ander voertuig uitgeweken, men weet het niet. De conducteur van de tram bemerkte op een gegeven ogenblik evenwel, dat er iets ongewoons plaats greep en toen de tram tot stilstand was gebracht, moest het in-droeve feit worden geconstateerd, dat de heer J. door de tram was aangereden en gedood.”
Of uit andere krant:

Gisteravond is de heer W. Jacobs door de tram overreden. Beide benen werden den ongelukkige verbrijzeld. Voor nog geneeskundige hulp was aangekomen, trad de dood in. Hij werd 58 jaar.”
Doch er gingen in dit tijd ook verhalen dat hij “zichzelf” van het leven had beroofd. Volgens het eerder genoemde krantenartikel uit 1962 had Wubbenus Jacobs: “Een zeer moeilijk leven gehad”. Uit overlevering is bekend dat zijn
huwelijk ook niet “je van het” was. Dit blijkt misschien ook wel een beetje uit de advertentie die in de L.C. stond ter ere van Wubbenus en Akke Jacobs hun 25 jarig trouwen:

Heden, vrijdag 21 november 1919 zijn wij 25 jaar getrouwd”. Daarna hun namen en daaronder: “Geen receptie, niet thuis”.

Maar hij was en bleef veelzijdig musicus en blijft onvergetelijk” zo eindigt het eerder genoemde krantenartikel (uit 1962). Zijn uitvaart werd een indrukwekkende plechtigheid met vele sprekers en een immense bloemenzee. Zestien kransen bedekten zijn graf, de stille getuige van de achting en vriendschap voor de heer Jacobs.
In 1962 werd zijn grafmonument (zie foto) bij gebrek nog aan familie op initiatief van zijn opvolgster (hoewel er kort nog een andere organist n.l. B.H. Vastenhout is geweest) Lucie Suierveld-Bruinsma opgeknapt. Er werd meer dan 400 gulden bijeen gehaald. Via donaties, van o.a. de Nutsspaarbank, de Kerkvoogdij, OKK Kimswerd, Arumer muziekver Wub. Jacobs., vrienden en bekenden van de heer Jacobs, met name de gezusters Koldijk (buurmeisjes van vroeger) en een collectie door het dorp, kon op 15 december 1962, bijna 100 jaar na geboortedag van Wubbenus Jacobs, het grafmonument opnieuw worden onthuld.

Monument de heer Wubbenus Jacobs
Grafmonument op de begraafplaats te Arum.
Een afgebroken zuil, zoals het leven van de heer Jacobs abrupt was afgbroken.

V.l.n.r. Lucie Suierveld-Bruinsma en Schelte Hilarides

Iets wat ook nog tastbaar is van Jacobs zijn een aantal muziekboeken van hem die bewaard zijn gebleven. Ze kwamen een maand geleden te voorschijn bij Rients Suierveld in Tzummarum. De zoon van Lucy Suierveld-Bruinsma bracht een doos vol bij archivaris Oane Anema. Daarbij zaten ook nog bewerkingen en zelf geschreven muziekstukken van Wubbenus Jacobs. In de doos zaten vooral muziekboeken voor orgel. Dat ze van hem waren blijkt wel uit het feit dat op alle stukken / boeken de onderstaande stempel stond.

Tot slot: Wubbenus Jacobs was in 1915 ook één van de oprichters en secretaris van het eerste bestuur van de vereniging “Floralia”. Deze verenging had vroeger elk najaar in de herfstvakantie een planten en bloemen tentoonstelling in het dorpshuis. De vereniging is met de het dorphuis ook ter ziele gegaan. De planten/bloemen tentoonstelling werd ’s avonds altijd afgesloten met een lampionoptocht met voorop het fanfarekorps “Wubbenus Jacobs”. En zo is het cirkeltje rond. Misschien moeten we de, nog steeds gehouden, lampionoptocht wel zien als een ererondje voor Wubbenus Jacobs. Die zoveel gedaan heeft op muzikaal en cultureel gebied voor Arum e.o.


Pieter Tolsma,
Lid redactie "De Skille"