.........  

Wubbenus Jacobs
 
 - Begjinside
 -
Bestjoer en
   kommisjes

 -
Leden
 - Dirigint
 - Finansjeel
 - Skiednis
 - Muzyk
 - Nijs
 - Aginda
 - Ūnderhāld
 - Foto's-fideo-lūd
 - Links-adressen
 - Kontakt

 - Ledenpagina

 - Berjochten
 oare korpsen


 - Wubbenus
 Jacobs


 - Programma's
 optredens


 - Klankwijzer

 - Digitalus
 hosting & design

 

Bestjoer en kommisjes

Bestjoer
 Willy Brouwer-Bakker
 Foarsitter
 Sophia Vlug
 Siktariaat / jeugdzaken
 Matty Noordmans
 Ponghālder
 Sjouke van Althuis Jeugdzaken / ynstruminten
 Frans Heslinga Bestuurslid

Muzykommisje
Sjouke van Althuis
Arjen Steur
Almer Zijlstra
Johan van Althuis

Bibliotekaris
Aaltje Noordmans-Wienia
Matty Noordmans

Kommisje "Fondsen-werving"
Aukje Heslinga-v.d. Velde
Andrea Vlug
Sophia Vlug

Aktiviteitenkommisje

Sophia Vlug
Femke van Althuis
Willie Miedema
Andrea Vlug
Jan Scheltema
Frans Heslinga

Kommisje rommelmerk
Wiebe Scheltema
Jannie van Althuis
Tjitske van der Schaaf
Griet Bruinsma

Klik hjir foar:  kontakt