.........  

Wubbenus Jacobs
 
 - Begjinside
 -
Bestjoer en
   kommisjes

 - Leden
 - Dirigint
 - Finansjeel
 - Skiednis
 -
Muzyk
 - Nijs
 - Aginda
 - █nderhÔld
 - Foto's-fideo-lűd
 - Links-adressen
 - Kontakt

 - Ledenpagina

 - Berjochten
 oare korpsen


 - Programma's
 optredens

 
 -
Klankwijzer

 - Digitalus
 hosting & design

Finansjeel


  ┌s ynkomsten besteane ˙t:

1.
 Ledenkontrib˙sjes
2.
 Stipers
3.
 Plante-aksje yn april
4.
 Rommelmerk yn oktober
5.
 Oaljekoeke-aksje yn desimber
6.
 Gemeentlike subsydzje
7.
 Subsydzje fan it Prins Bernhard  Cultuurfonds (by oankeap fan
 nije ynstruminten) en oare fűnsen
8.
 Giften


 De kontrib˙sje bedraacht:

* Leden fan 18 jier ˘f: € 168,00 yn't jier
* Leden oant en mei 17 jier: €   96,00 yn't jier
* Leden 18-plus dy't noch studearje: €   96,00 yn't jier
* Famylje-regeling:
Fan˘f it 3e famyljelid de helte
fan 'e kontrib˙sje

De kontrib˙sje is in bydrage yn ű.o. űndersteande kosten:
1. █nderhÔlds-en reparaasjekosten fan it ynstrumint
2. Ynstrumintenfersekering
3. Oanskaf fan blŕdmuzyk
4. Kosten fan de dirigint
5. Hier fan 'e repetysjeromte
      
                       
┌s bankrekken is: NL27 RABO 0132 1296 71 op namme fan:
Chr. Muziekver. Wubbenus Jacobs


Foar mear ynformaasje kinne jo klikke op:  kontakt