.........  

Wubbenus Jacobs
 
 - Begjinside
 -
Bestjoer en
   kommisjes

 - Leden
 - Dirigint
 - Finansjeel
 - Skiednis
 - Muzyk
 - Nijs
 - Aginda
 - Ūnderhāld
 - Foto's-fideo-lūd
 - Links-adressen
 - Kontakt

 - Ledenpagina

 - Berjochten
 oare korpsen


 - Programma's
 optredens

 
 -
Klankwijzer

 - Digitalus
 hosting & design


 Fideo-en lūdsopnames

Lūdsopnames optreden Rastede
Lūdsopname ONFK 5-4-2013 "Country Scenes" (Omrop Fryslān)
Lūdsopnames konsertkonkours 8-3-2014 - Gesang 178-The Saint and
the City-The Baron of Dedem

Filmke by it muzykstik "The Cuckoo" 9-2-2013
Filmke by it muzykstik "Chaster's Chase" 9-2-2013

Foto's

FeMuZa-festival Nijland 2016
Solistenkonkoers 28-09-2016
                       
Femuza-festival Makkum 21-03-2015
Stśdzjewykein 21-22 febrewaris 2015
Femuza jeugdkorpsenfestival 24-01-2015
Repetysjes mei de Maestro's nov. 2014
Keningsdei 2014.1
Keningsdei 2014.2
Foto's Festival Tsjom 19-10-2013
Foto's ONFK 5-4-2013 (Fanōf foto 15)
Johan v.d. Schaaf 50 jier korpslid
Foto's Arum tidens konsert 9-2-2013

Festival jeugdkorpsen Oppenhuizen 26-1-2013
Solistenkonkoers 27-06-2012
Gouden Spiker Festival 12-05-2012
Keninginnedei 2012
Konsert 14-04-2012
Yntocht Sinteklaas 2011
HaFaBra-concert in Makkum 5-2-2011
Rommelmerk 2010
Lampioenoptocht 2010
CD-opname "Far Wol Freon Wūnseradiel"
Valentijnskonsert 2010
Serenade by famylje S. Tolsma 29-8-2009
Festival 8-11-2008
Afsluiting van het seizoen 2007/2008
Slachtemarathon 14-6-2008
Solisten concours 2008
Barbecue 06-07-2005


Foto's śt it ferline
75-jierrich jubileum
Foto's periode 1980-1990
60-jierrich jubileum
40-jierrich jubileum