.........  

kopfoto
 
 - Begjinside
 -
Bestjoer en
   kommisjes

 - Leden
 - Dirigint
 - Finansjeel
 - Skiednis
Muzyk
 - Nijs
 - Aginda
 - Ūnderhāld
 - Foto's-fideo-lūd
 - Links-adressen
 - Kontakt

 - Ledenpagina

 - Berjochten
 oare korpsen


 - Wubbenus
 Jacobs


 - Programma's
 optredens

 
 -
Klankwijzer

 - Digitalus
 hosting & design

 Leden

A-korps


Baritons:
Anne Brouwer
Frans Heslinga
Froukje Heslinga
Sophia Vlug
Slagwerk:
Johan van Althuis
Rinnert Tolsma
Bassen:
Jan Engelsma
Wiebe Scheltema

Jan Scheltema

Bugels:
Trienke Abma
Judith Bosch
Aukje Heslinga-v.d. Velde
Willie Miedema
Matty Noordmans
Johan van der Schaaf
Marwin Tolsma
Trombones:
Sijmon van Abbema
Sjouke van Althuis
Willy Brouwer-Bakker

Trompetten:

Andrea Vlug
BiancaHoorns:
Hanneke van Althuis
Baukje Zijlstra-v.d. Velde
Geertje Veldhuis

Saxofoons:
Femke van Althuis
Petra Brouwer
Aaltje Noordmans-Wienia
Earelid:
Siebe Tolsma


Dirigent:
Arjen Steur. Meer info
JeugdkorpsDiriginte:
Yvonne GalemaBaritons:
Ylja Beenen
Judith Bos
Anne Brouwer
Annika Faber
Froukje Heslinga
Bassen
Wiebe ScheltemaBugels
Minke Jonker
Marwin Tolsma
Hoorns
-Trombone
-
Trompet
Hilly Anne de Boer


Saxofoon
Anoeska Louwsma
Petra Brouwer
Slagwerk
Dean Jaspers