.........  
Wubbenus Jacobs

 
 - Begjinside
 -
Bestjoer en
   kommisjes

 - Leden
 - Dirigint
 - Finansjeel
 - Skiednis
 - Muzyk
 - Nijs
 - Aginda
 - nderhld
 - Foto's-fideo-ld
 - Links-adressen
 - Kontakt

 - Ledenpagina

 - Berjochten
 oare korpsen


 - Programma's
 optredens

 
 -
Klankwijzer

 - Rommel-
   markten.org


 - Digitalus
 hosting & design


 Nijs

Rommelmarkt 14 oktober 2017
Dorpsgenoten,
Ook dit jaar zijn we weer van plan om een rommelmarkt te organiseren. Het blijft noodzakelijk om onze kas te blijven versterken. De datum van de rommelmarkt is
zaterdag 14 oktober 2017.

Om het tot een succes te maken hebben we ook nu weer uw hulp nodig. U kunt ons helpen door de spullen die u niet meer gebruikt voor ons te bewaren en uiteraard door onze rommelmarkt te bezoeken op 14 oktober.
U kunt uw spullen (geen witgoed of toiletpotten) inleveren bij:

Tjitske van der Schaaf: tel. 0517-53 21 80
Jannie van Althuis: tel. 0517-64 20 89
Griet Bruinsma: tel. 0517-64 13 96

Ook is het mogelijk dat wij uw spullen ophalen. Hiervoor kunt u contact opnemen met bovengenoemde personen.

Alvast hartelijk bedankt.

De Rommelmarktcommissie
van Chr. muziekver. Wubbenus Jacobs

Solistenkonkoers 28 juny 2017
Oan it ein fan it muzikale seizoen organisearje wy ek altyd in solistenkonkoers.
Dat is dizze kear op woansdei 28 juny. Ek hjir binne jim allegear fan herte wolkom. It bejint om
19.00 oere.

Iepen repetysje 21 juny 2017
Op woansdei 21 juny binne wy fan doel om in iepen repetysje ta hlden. Dat betsjut dat elkenien dan wolkom is om ris in repetysjejn mei te meitsjen. Jim hoege jim foartiid net op te jaan. Wy begjinne om
19.30 oere.

Pinkstersnein 4 juny 2017 – kofjekonsert
De tsjerketsjinst op Pinkstersnein 4 juny (mienskiplik mei Achlum-Hitzum) sil troch s korps muzikaal begelied wurde. It is in iepenlofttsjinst foar jong en ld by de Lambertustsjerke. De tsjinst begjint om
09.30 oere. By min waar yn tsjerke.
Nei dizze tsjerketsjinst hlde wy noch in kofjekonsert by of yn 'e tsjerke. Dat sil om
11.00 oere hinne wze. Ek s jeugdkorps JAMM sil in optreden fersoargje.

Keningsdei en 4 maaie 2017
De moarns op Keningsdei binne wy op in trekker en wein troch de buorren gongen om sa op in muzikale wize omtinken te jaan oan de jierdei fan s kening Willem-Alexander. Yn ferbn mei de grutte fan 'e trekker en wein koenen wy net oeral komme.

Op 4 maaie hawwe wy as doarp ek wer de Arumers betocht dy't yn de Twadde Wrldkriich en yn Nederlnsk Ynje om it libben kommen binne.

Plante-aksje april 2017
Ek dit jier hawwe wy wer mei tnplanten by jim lns west. Undanks de kjelt hawwe wy dochs noch aardich wat ferkocht. De aksje hat sa'n
€ 1.600,00 opsmiten. By dizzen s tank hjir foar.


Spar Clubcactie

12 april 2017wie it momint fan 'e trikking fan 'e Spar Clubactie. Hast alle ferienings wienen by Spar Tolsma kommen om te sjen wat hja mei dizze aksje fertsjinne hienen. Us korps is winner wurden mei in opbringst fan
€ 382,24. Wy hawwe s earste plak fierd mei in optreden yn de winkel tidens de trikking. Twadde plak: VV Arum – € 302,31, tredde plak: GV Sparta Arum – 292,98. Wy betankje elkenien dy't by dizze aksje om s tocht hat. En fansels tank oan Feike (Spar) en Tjimmie foar dizze aksje foar de Arumer en Achlumer ferienings! Klik hjir foar foto 's

Femuza-festival 8 april
2017
Op 8 april hawwe wy meidien oan it Femuza-festival yn Nijln. Femuza is de
Federatie van muziek- en zangverenigingen yn de gemeente Sdwest-Frysln. It festival wie mei tsien dielnimmers tige goed beset. De orkesten moasten tusken de 20 en 40 minuten in programma bringe, mei ien betingst dat ien fan de te spyljen wurken in konkoerswurk wie. Neffens de jury wie it nivo fan de orkesten oer it algemien heech. De orkesten “Hallelujah” Makkum, “Wubbenus Jacobs” Arum en “Hosanna” Wons krigen fan de jury in bysnder komplimint. De jury hat “Eendracht Maakt Macht” t Aldegea oanwiisd as winner fan it Korpsenfestival. Klik hjir foar foto's

Oaljekoeke-aksje 30 desimber 2016
Dit wolle jier wolle wy ek wer oaljekoeken ferkeapje. Der wurde bestelformulieren rnbrocht, dy't dan letter wer ophelle wurde sille.
De bestellingen wurde dan op 30 desimber by jim ths besoarge.

Sint Maarten en Sinterklaas 2016
Op 11 novimber wienen wy yn Achlum om wer mei te wurkjen oan Sint Maarten. Dit jier hawwe de Achlumer bern jild ophelle foar in goed yn Achlum: jeugdvoetbal van VV Stormvogels 64.

Sneon 26 novimber hat Arum Sinterklaas ek wer ynhelle. Hy kaam om
13.30 oere hinne oan by by R. Boersma, tsjinoer de Spar. Nei in rnrit troch
de buorren hawwe de bern Sinterklaas fierd yn De Raat.