.........  

Wubbenus Jacobs
 
 - Begjinside
 -
Bestjoer en
   kommisjes

 - Leden
 - Dirigint
 - Finansjeel
 - Skiednis
 - Muzyk
 - Nijs
 - Aginda
 - nderhld
 - Foto's-fideo-ld
 - Links-adressen
 - Kontakt

 - Ledenpagina

 - Berjochten
 oare korpsen


 - Programma's
 optredens

 
 -
Klankwijzer

 - Digitalus
 hosting & design


  Skiednis

   De muzikale meiwurking fan 10 ynhierde musikanten oan in skoalfeest yn
   1919 wie de oanlieding om yn Arum in korps op te rjochtsjen. Mei in
   yntekenlist waard f 300,-- ophelle. Dr koenen 13 net al te bste muzyk-
   ynstrumintenten foar kocht wurde. Doe wie der ek noch f 150,-- nedich
   foar reparaasjes. Dat bedrach waard byinoar swile troch it tjaan fan
   rinteleaze-oandielen fan f 5,--. Der waarden 18 jongfeinten oplaad om de
   musykynstruminten te bespieljen. It wie doe noch net wenst dat froulju
   lid wienen fan in muzykferiening. En sa waard it korps yn septimber 1920
   oprjochte. nder lieding fan de earste dirigint, de hear Wubbenus Jacobs,
   hawwe hja it oprden. Wol moasten hja gauris oantrnd wurde om troch
   te setten. Mar dr kinne de measte korpsen wol oer meiprate. It dirigintskip
   fan de hear Wubbenus Jacobs hat lykwols net lang duorre.
   Hy kaam by in ngemak om it libben. Omdat it korps doe noch gjin
   namme hie, waard besletten it korps nei de hear Wubbenus Jacobs te
   ferneamen.

    Yntocht Sinterklaas 2008

   Yn 1931 waard it dreech om de feriening yn stn te hlden.
   De hear J. Ferwerda t Harns, doedestiids dirigint, betanke as dirigint.
   Foar him yn it plak waard de hear Weisenbach t Penjum beneamd.
   Weisenbach wie dr haad fan de Kristlike skoalle. De kontribsje foar
   leden nder 16 jier waard ferhege fan f 0,10 nei f 0,15 yn ferbn mei in
   kastekoart fan f 5,50. Der waard hieltyd mar wer op hammere om ths te
   oefenjen. Yn 1932 waard de hear Weisenbach opfolge troch de hear
   Yme Visser t Frentsjer. Syn lean wie f 4,-- de repetysje. Ek yn dat jier
   waard fsjoen fan lidmaatskip fan it Bn fanwegens de "hege kosten".
   De foardielen woegen net op tsjin de skea.
   Tiidens de jiergearkomste op 26 sept. 1935 waarden de leden troch
   direkteur Yme Visser (sa waard in dirigint doe neamd) fl oanfittere om
   ths dochs foaral te studearjen. Dat is tige wichtich om eat te berikken.
   Op'e jiergearkomste yn 1937 waard besletten it skoft f te skaffen om sa
   mear lestiid te krijen. Yn 1938 stiet it faai mei de feriening. Opheffing
   driiget. Der siet gjin kriich mear yn. 14 leden hawwe nder lieding fan de
   hear J. Blanksma t Wytmarsum dochs trochsetten.

    Yntocht Sinterklas 2008

   Dan brekt yn maaie 1940 de twadde wrldoarloch t. Tiidens de oarloch
   is der inkele jierren net repeteard. Nei de oarloch kamen alle leden wer
   foar it ljocht en wurde de repetysjes fuortset. Der wurde 9 jonge leden
   oplaad

   nder lieding fan de leden Mebus van Gorkum en Jelle Broersma.
   Famkes (froulju) melden harren no ek oan. De hear van Gorkum wurdt ek
   de dirigint. Yn july 1945 is it Bnskonkoers yn Menaam.
   Mei "Feeferfier K. Miedema Arum" reizgen de musikanten nei Menaam ta.
   Mei it musykstik "Morgengloren" waard in 1e priis yn de 4e fdeling helle.
   Yn 1953 lts de hear van Gorkum him werom as dirigint. Der wie ferlet fan
   in beropskrft. De betfte dirigint C.G. Roelofsen tLjouwert naam de taak
   op him om de muzikaliteit op in heger peil te bringen en jonge leden op
   te lieden.

   Dr is hy tige goed yn slagge. It gong hieltiid "excelsior" en yn 15 jier tiid
   berikten wy nder syn lieding de eare-fdieling.

    Yntocht Sinterklaas 2008

   Mar yn 1970 komt de hear Roelofsen troch in slimme sykte te ferstjerren.
   Nei in proefperioade fan 3 moanne  wurdt yn 1970 de hear Piet  
   Lautenbach
 t Minnertsgea beneamd ta dirigint.
   Trochdat der in protte jonge leden t Arum weigeane driiget yn 1972
   opheffing fan de feriening. Mar de dirigint en it bestjoer hlde de kop
   derfoar en sadwaande bliuwt de feriening bestean, wol mei in lyts oantal
   leden en der komme hast gjin nije leden mear by. De hear Lautenbach
   nimt yn 1993 ntslach. It giet op en del mei de feriening. Yn septimber fan
   datselde jier komt de hear Andries Kramer t De Jouwer by s as dirigint.
   Der wurdt alle war dien om jonge leden der by te krijen. Troch mear
   populre muzyk en de besieljende lieding fan Andries Kramer melde har
   nije leden oan. Op 1 july 2000 jouwe wy in konsert yn ferbn mei it
   80-jierrich bestean fan s feriening. Op 8 july 2000 trede wy op yn it ramt
   fan de "Slachte-maraton" ( Simmer-2000 ). Dit is it lste optreden nder
   lieding fan Andries Kramer. Dat wy moatte wer omsjen nei in oare dirigint.
   Dat wurdt de hear Durk Krol t Drachten. Per 1 maart 2001 wurdt hy
   beneamd.