Foto's perioade 1980 - 1990
   

    Begjinskerm                                               Werom


   Fan dizze foto's is it krekte jier net bekind. Ek witte wy net by welke gelegenheid de foto's makke binne

   Foto's perioade 1980-1990

   Foto'sperioade 1980-1990-002

   Foto's perioade 1980-1990-003