40-jierrich jubileum yn 1960
 

   Begjinside                                             Werom
  
   40-jierrich jubileum 1960
  

   Fan boppen f en fan links nei rjochts: Nammen folgje noch
   1e rige:  
    2e rige: 
    3e rige:  
    4e rige: