60-jierrich jubileum yn 1980
 

   Begjinskerm                                             Werom

   60-jierrich jubileum

   Fan boppen f en fan links nei rjochts:
   1e rige:   Anita Bouma - Tseard Tolsma - Jos Wijmans - Paul Wijmans - Tjebbe (Minze) Tolsma - Minze Tolsma - Johan van der Schaaf - Jappie de Boer
   2e rige:  Sippie Faber - Coby Bruinsma - Siebe Tolsma - Wiebe Scheltema - Lutske Bruinsma - Siebe (Minze) Tolsma - Jan Scheltema - Albert Broersma
   3e rige:   Afke (Siebe) Tolsma - Feikje (Minze) Tolsma - Evert Bruinsma - Sijtze de Boer - Jacob van der Schaaf - Feike (Minze) Tolsma
   4e rige:   Foppe van der Velde - Jimmo Heslinga - Sietze Pars - Jacobus (Sijtze) de Boer - Feike (Evert) Bruinsma