75-jierrich jubileum yn 1995
 

   Begjinskerm                                             Werom

   75-jierrich jubileum 1995

   Fan boppen f en fan links nei rjochts:
   1e rige:   Jan Zijlstra - Jacobus (Sijtze) de Boer - Johan v.d. Schaaf - Jappie de Boer - Wiebe Scheltema - Mebus van Althuis - Jan Scheltema
    2e rige:  Johan de Boer - Jan Rispens - Neno (Jappie) de Boer - Eelke Bontekoe- Dirigint Andries Kramer - Hotty Breeuwsma - Gerben Zijlstra - Sijtze de Boer - Siebe Tolsma
    3e rige:   Coby Bruinsma - Lutske Bruinsma - Grietsje Posthumus - Ytsje Yntema - Diana Bouwhuijsen - Francien Wijbenga - Greetje Tolsma - Esther de Ruiter
    4e rige:   Peter Brouwer - Hendrik v.d. Schaaf - Remco Zijlstra - Nino de Snoo - Atze Bosch - Peter v.d. Veen - Annie van Althuis - Martine Brouwer - Jeanet v. Althuis - Janneke Bontekoe